Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijke via het adres www.skinstore-isabelle.be, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Skincare Isabelle, met maatschappelijke zetel te Tessenderlo, opgenomen in de KBO onder het nummer BE0867365288, hierna genoemd Skincare Isabelle. 

Artikel 2: Definities

 1. Verkoper: Isabelle Arts
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Skincare Isabelle op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Consument: iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Herself op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 4. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Skincare Isabelle en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 5. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Skincare Isabelle op de Website.
 6. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.skinstore-isabelle.be
 7. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Skincare Isabelle en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Skincare Isabelle als webwinkelier aan jou als Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Skincare Isabelle en jou als Consument.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 3. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, bezorgen we je een kopie van de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging, of ten laatste bij de levering, en dit in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 5. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 6. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Skincare Isabelle wordt ingestemd.
 7. Herself behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 8. Door het gebruik van de Websites van Skincare Isabelle  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard je deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 9. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Skincare Isabelle , met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Artikel 4: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 3. Herself beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Skincare Isabelle gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Skincare Isabelle zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.
 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan jou als Consument is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de jou opgegeven e-mailadres, en zodra Skincare Isabelle voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.
 5. In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Herself niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door jou gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 6. De consument die goederen aankoopt bij Skincare Isabelle is de eindconsument. De goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

Artikel 5: Bestelling

 1. Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna je jou contact- en facturatiegegevens dient in te geven.  Hierna kan je de wijze van levering kiezen: thuislevering met Bpost. Bij de laatste stap kom je terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief

Artikel 6: Prijzen

 1. Ten aanzien van Consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taksen die door de ontvanger moeten betaald worden, voorzover dit toegelaten wordt door de lokale consumentenbeschermingswetgeving. Als dit het geval is, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden voor het sluiten van de overeenkomst.
  De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin je jouw bestelling hebt geplaatst.
 2. Je bent als Koper de prijs verschuldigd waarmee je akkoord bent gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Skincare Isabelle in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Herself worden gecorrigeerd.
 3. Leveringskosten en retourkosten worden je duidelijk meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Ook dit wordt je duidelijk meegedeeld
 4. Betalingen met bankkaart worden meteen na de aankoop gedebiteerd,  bij kredietkaarten na 2 werkdagen.

Artikel 7: Betaling

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:
  • Mistercash/Bancontact
  • Overschrijving
 2. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Herself is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je kan een veilige SSL-verbinding herkennen aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 8: Levering en leveringstermijn

 1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij de bestelling opgegeven adres of postpunt. 
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Skincare Isabelle streeft ernaar om de bestelling binnen 2-5 dagen te leveren.
 3. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Skincare Isabelle streeft ernaar om bij vertragingen jou hiervan binnen 2-5 werkdagen per e-mail of per telefoon op de hoogte te brengen.
 4. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigd Skincare Isabelle jou voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Herself dit niet doet, kan je kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald Skincare Isabelle uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Skincare Isabelle. Je moet je als Consument bijgevolg geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan in de post. Worden goederen echter teruggezonden, dan ben je wel verantwoordelijk voor het transport.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, op jou als Koper over.
 7. Jij als Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen.
 8. Skincare Isabelle doet er alles aan om een perfect product te leveren .Na ontvangst van de bestelling dient u als Koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk melden aan Isabelle Aerts (info@skinstore-isabelle.be).
 9. Herself is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
  • je een onjuist of verouderd adres opgeeft;
  • niemand aanwezig is op het door jou opgegeven adres;
 10. De totale aansprakelijkheid van Herself bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.

Artikel 9: Heroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van goederen en/of diensten heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen de goederen niet te houden. Je kan de bestelling in dergelijk geval, zonder betaling van boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor worden door de jou als Koper zelf betaald), binnen de 14 dagen nadat de bestelling is teruggekregen door Skincare Isabelle , of nadat je hebt aangegeven te willen afzien van de overeenkomst, wordt de volledige aankoopprijs ervan terugbetaald.
 2. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen dus voor rekening van jou als Consument. Skincare Isabelle zal aangeven wat hiervan de kostprijs is, of hieromtrent een raming maken indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 3. Skincare Isabelle behoudt zich het recht om te wachten met de terugbetaling, tot het moment waarop deze de goederen in kwestie heeft teruggekregen of tot er door jou wordt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering wordt er van jou verwacht dat je zorgvuldig omgaat met zowel de bestelling als de verpakking. Als je de goederen toch nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag je de goederen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bijgevolg dan ook niet gebruikt zijn.
 5. Op basis van artikel VI 53, 5° WER zal de herroeping niet van toepassing zijn op verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is gebroken is.
 6. Het terugsturen van de goederen moet gebeuren samen met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en indien mogelijk samen met de originele verpakking. Daarenboven moet er rekening gehouden worden met de instructies vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Het retourpakket kan geretourneerd worden via post of een koerier.
 8. Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, moet je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar (Velveken 52B – 2440 GEEL Belgie). Herself zal je dan per e-mail een ontvangstbevestiging bezorgen met betrekking tot het herroepingsformulier.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  – Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op jou over, nadat je de verschuldigde betaling voor dit product volledig hebt voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. Je mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11: Conformity and warranty

 1. Herself garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je als Consument mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Skincare Isabelle verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

Artikel 12: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Skincare Isabelle niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Skincare Isabelle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Je erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Herself, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Skincare Isabelle , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 14: Klachtenprocedure

 1. Herself doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als je toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Skincare Isabelle contacteren via email of per telefoon. De klacht zal worden bekeken. Skincare Isabelle tracht de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.
 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.

Artikel 15: Toepasselijke rechten en bijgevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Herself of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Turnhout, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 16: Diverse bepalingen

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Skincare Isabelle op volgend adres: Diesterstraat 104, 3980 Tessenderlo met maatschappelijke zetel te Tessenderlo, per e-mail: info@skinstore-isabelle.be, per telefoon: T. 0479 / 32 71 20
× Stel je vraag!